Content

FAQ

Eine Person schreibt etwas mit einem Füller auf kariertes Papier.
© DAAD

Chcete se ucházet o stipendium DAAD? Zde najdete informace a odpovědi na otázky týkající se předpokladů a požadavků pro podávání žádosti, přípravy a sestavení žádosti a následného výběrového řízení.

1. Předpoklady podání žádosti o stipendium

Ne, obvykle u stipendií DAAD žádná věková hranice není. Jediné výjimky tvoří programy, u nichž to zahraniční partner výslovně vyžaduje. U některých stipendijních programů platí omezení, že od dosažení posledního akademického stupně nesmí uplynout více než určitá doba (viz také další otázka). O detailech se prosím informujte v textu konkrétního stipendijního programu na stránkách www.funding-guide.de pod záložkou „Bewerbungsvoraussetzungen“ (podmínky pro podání žádosti).

Ano, v případě následujících životních okolností, které oddálí studijní nebo výzkumný záměr uchazeče, je přípustné žádost o stipendium podat:

 • Těhotenství a porod
 • Péče o děti do 12 let (max. 3 roky na dítě)
 • Péče o příbuzné, kteří péči potřebují
 • Zdravotní postižení nebo chronické onemocnění
 • Dlouhá těžká nemoc
 • Povinná vojenské služba
 • Popř. jiné okolnosti

Data narození dětí, doba péče o ně nebo doba péče o příbuzné, kteří péči potřebují, resp. delší doba nepřítomnosti z důvodu nemoci či zdravotního postižení, by měly být uvedeny ve formuláři přihlášky; pro tyto údaje je určeno pole „Sonstige Bemerkungen/Hinweise“ (zvláštní poznámky/upozornění). DAAD si vyhrazuje právo požadovat od vás odpovídající doklady.

Zdravotní postižení a onemocnění doložíte DAAD průkazem zdravotně postiženého nebo lékařským potvrzením o zdravotním stavu. Z lékařské zprávy by měla dle možností vyplývat doba případné nepřítomnosti. Informace ke studiu v zahraničí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním najdete na stránce DAAD/Mobilität mit Behinderung (DAAD/mobilita se zdravotním postižením).

I jiné okolnosti je třeba odůvodnit a doložit odpovídajícími doklady.

Ano, v případě programů, u kterých je potřeba absolvování prvního akademického stupně, je možné ucházet se již v posledním ročníku studia. Pak je ovšem třeba splnit všechny předepsané podmínky do doby nástupu na stipendium. Potvrzení o ukončení studia (diplom) je třeba předložit před nástupem na stipendium.

Ano, pokud se v době uzávěrky podání žádosti nezdržujete v Německu déle než 15 měsíců a pokud text s podmínkami stipendijního programu neurčí jinak.

To je možné za určitých předpokladů:

 • Pokud se chcete ucházet o krátké stipendium (v délce do 6 měsíců), musíte v době podání žádosti žít v zemi pobytu minimálně 1 rok a musíte zde mít nahlášené bydliště.
 • Pokud chcete se stipendiem v Německu strávit víc než 6 měsíců, musíte navíc nejpozději do doby nástupu na stipendium v zemi, kde se nacházíte, získat poslední akademický titul (např. bakalářský nebo magisterský).

V každém případě byste měli svou situaci konzultovat a zjistit, jaké stipendijní programy pro vás připadají v úvahu a zda se máte ucházet v zemi, kde pobýváte nebo ve své zemi původu. Kontaktní osoby pro případ konzultace najdete v databázi stipendijních programů v záložce „Kontakt und Beratung“ (kontakt a poradenství).

Za určitých podmínek se mohou ucházet o stipendium v zahraničí i osoby s cizí státní příslušností. Na našich webových stránkách najdete další informace (pouze v němčině). Programy pro studenty v Německu, které se vztahují na stipendia do zahraničí, najdete v naší databázi stipendií na www.auslands-stipendien.de.

DAAD nabízí stipendijní programy, které se obecně vztahují na všechny vědní obory, přičemž pro některé obory (např. medicína) platí určitá omezení. Kromě toho existují zvláštní programy vztahující se přímo na určitý obor. V databázi stipendií můžete vyhledávat stipendia, která se nabízejí pro váš studijní obor.

Pro žádost o stipendium není ve všech programech předepsaná minimální úroveň jazykových znalostí. Podle země původu a stipendijního programu však mohou být určité jazykové znalosti požadovány. Jaké znalosti to jsou je upraveno v odstavci „Bewerbungsvoraussetzungen“ textu konkrétního stipendijního programu. Přečtěte si prosím pozorně, co platí pro Váš stipendijní program.

V každém případě ale u stipendií pro studium v Německu platí, že současně s žádostí musíte doložit, jakou znalost jazyka výuky Vašeho vybraného studijního programu (němčina, angličtina nebo také němčina a angličtina) aktuálně máte.

Ano, existují internetové nabídky pro výuku němčiny. Speciální online kurzy němčiny nabízí např. Goethe-Institut nebo také Deutsch-Uni Online (DUO). Za stipendisty, jejichž stipendium trvá déle než 6 měsíců, přebírá DAAD náklady na jeden modul kurzu DUO.

Ne, stipendia DAAD se udělují pouze uchazečům, kteří chtějí v Německu absolvovat prezenční studium. Proto uchazeči, kteří chtějí studovat formou Blended Learning, dálkově, online nebo při práci, nemohou podporu DAAD získat.

2. Příprava žádosti

Prostřednictvím motivačního dopisu vysvětlíte na max. 3 stranách své odborné a osobní pohnutky k plánovanému studiu v Německu.

Motivační dopis se požaduje u žádostí o studijní stipendium nebo o stipendium umožňující účast na jazykovém či odborném kurzu. Umožní Vám představit Vaši osobnost a pohnutky, které Vás vedou k podání žádosti o stipendium DAAD. Následující rady a otázky vám mají pomoci napsat přesvědčivý motivační dopis.

Obsah:

 • Údaje o vzdělání, dovednostech a znalostech
  • studium: studijní obor, studovaný semestr, popř. titul
  • pracovní zkušenost (pokud připadá v úvahu)
  • odborné znalosti, dovednosti a jazykové znalosti
  • ceny a vyznamenání (pokud připadá v úvahu)
 • Motivace ke studiu
  • proč chcete studovat právě tento studijní obor, popř. proč chcete absolvovat právě jazykový či odborný kurz, o který se ucházíte?
  • Co Vás láká na vysoké škole, kterou jste si vybral/a?
  • Co si slibujete od studia v Německu popř. od daného kurzu (osobní, pracovní, kariérní důvody)?
 • Motivace ke stipendiu
  • Proč se ucházíte o stipendium DAAD?
  • Co si od toho slibujete?
  • Jak Vám stipendium pomůže dosáhnout akademických, pracovních a osobních cílů?
 • Osobní zájmy
  • Zde můžete zmínit své mimostudijní a společenské aktivity a také vlastnosti a osobnostní rysy, které by mohly Vaši žádost o stipendium podpořit.

„Proposal“ je podrobné a přesné vysvětlení výzkumného záměru odsouhlaseného Vaším školitelem. V tomto dokumentu si vytyčíte cíle své výzkumné práce, vylíčíte úvahy o teoretických a metodických postupech a popíšete jednotlivé pracovní kroky.

Cíl

 • Co je obsahem Vašeho výzkumného projektu?
 • Jaké pracovní kroky chcete učinit?
 • Jaký je předpokládaný časový průběh Vašeho výzkumného projektu?

Struktura

Popis projektu (max. 10 stran) by měl informovat o:

 1. Oblasti výzkumu obecně a o stavu odborné literatury v této oblasti:
 • Jaký je aktuální stav zkoumané problematiky?
 • Na které teorie/práce jiných vědců se odvoláváte?
 • Jaký teoretický rámec resp. vědecký model používáte? Popište, proč se odvoláváte právě na tuto teorii nebo tento model. Existují teorie/modely které jsou k vámi vybraným v konkurenčním postavení a proč nepoužíváte pro svou práci tyto?
 • Jak zní základní otázka, kterou si pro svůj výzkumný záměr kladete?
 1. Hlavních výzkumných otázkách (hypotézách), cílech výzkumu a vědeckém významu Vašeho záměru:
 • Co máte v úmyslu zjistit?
 • Jaké cíle svým výzkumným záměrem sledujete?
 1. Strategiích výzkumu/metodách:
 • Jak chcete najít odpovědi na své hypotézy?
 • Jak chcete sbírat data (analýza dokumentů, kvantitativní nebo kvalitativní šetření, experimenty apod.)?
 • Jakou odbornou literaturu budete používat?
 • Jak budete vyhodnocovat výsledky?
 • Jakou přípravu pro práci už jste vykonali a jakou ještě do doby nástupu na stipendium učiníte?
 1. Etických otázkách/problémech, se kterými je třeba počítat při shromažďování dat
 2. Bibliografie: seznam knih a odborných článků, které pro svou práci využíváte

Upozornění: časový plán je třeba do portálu DAAD nahrát jako samostatný dokument.

3. Plánování studijního/výzkumného záměru

Pokud chcete v Německu provádět individuální výzkum nebo absolvovat individuální doktorské studium, potřebujete zvací dopis vysokoškolského učitele v Německu (viz otázka 2). Pokud chcete absolvovat strukturované doktorské studium, je potřeba doložit kontakt s koordinátorem doktorského studijního programu prostřednictvím kopií korespondence. Pokud chcete v Německu nastoupit na navazující magisterské studium (M.A.), jsou dostačující informace o vybraném studijním oboru (viz „Bewerbungsverfahren“ v textu s podmínkami ke konkrétnímu stipendijnímu programu).

Školiteli se mohou stát vysokoškolští učitelé nebo vyučující, kteří působí na státních resp. státem uznaných vysokých školách nebo v mimouniverzitních institucích. Ve vědecké oblasti by takový školitel měl mít habilitaci.

Na Research in Germany najdete tipy, jak školitele pro svůj výzkumný záměr najít.

Váš školitel vyjádří svou ochotu podpořit Vás při práci na Vašem projektu nebo během Vašeho doktorského studia prostřednictvím zvacího dopisu, který musíte odevzdat společně s žádostí o stipendium.

V ideálním případě by měl tento dopis (není předepsaná žádná forma) obsahovat údaje o tom

 • Zda jsou popis výzkumného projektu a časový plán školitelem odsouhlaseny,
 • Že je pro badatele k dispozici pracovní místo,
 • Jaký pracovní jazyk se na hostitelském pracovišti používá.

4. Sestavení žádosti

V závislosti na stipendijním programu platí různé postupy, jak o stipendium žádat. Kde a jak máte žádost podat, se dočtete v odstavci „Bewerbungsverfahren“ (postup podání žádosti) v textu s podmínkami ke konkrétnímu stipendijnímu programu, který najdete v databázi stipendií zde: Stipendiendatenbank. V případě dotazů si prosím domluvte konzultaci. Kontaktní osoby (které jsou často ve Vaší blízkosti) najdete v databázi stipendií v záložce „Kontakt und Beratung“ (kontakt a poradenství) v textu ke konkrétnímu stipendijnímu programu. Přehled kontaktů poboček DAAD ve světě najdete zde: DAAD-Netzwerk.

•    Co to znamená?

Musíte podat žádost online. K tomu je třeba zaregistrovat se do portálu DAAD. Nejprve si vyberte v databázi stipendií příslušný stipendijní program a v textu pak záložku „Bewerbung einreichen“ (podat žádost). Pozor – přístup k portálu DAAD je aktivní pouze v období, kdy běží přihlašovací lhůta. Konkrétní uzávěrka je uvedena v záložce „Bewerbungsverfahren“ (postup podání žádosti).

•    Mám technické problémy s podáním žádosti online. Co mám dělat?

Pokud se objeví technické problémy, můžete se obrátit na Hotline portálu DAAD každý všední den od 9 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin (středoevropského času) na čísle (+49) 228/882-8888 nebo na e-mailovou adresu portal@daad.de.

•    Jaké dokumenty musím nahrát do portálu DAAD, abych mohl/a podat žádost o stipendium?

Aby byla Vaše žádost kompletní, je třeba odevzdat všechny podklady, které jsou uvedeny v textu s podmínkami ke stipendijnímu programu. Kromě ukázek prací v případě uměleckých stipendií (např. DVD) a doporučujících dopisů se podklady nahrávají do portálu DAAD. V určitých případech je možné jednotlivé podklady odevzdat dodatečně (např. vysokoškolský diplom), pokud je to v textu s podmínkami stipendijního programu výslovně povoleno.

•    Dostanu potvrzení o odevzdání žádosti?

Ano, jakmile svou žádost odešlete online, obdržíte automaticky potvrzení o úspěšném odeslání žádosti a e-mail s upozorněním, že máte v portálu DAAD zprávu. Zpráva potvrzuje, že byla žádost přijata.

•    Stačí, když odevzdám žádost elektronicky do portálu DAAD?

Ano. U většiny programů DAAD je elektronická žádost podaná prostřednictvím portálu DAAD dostačující. Pozor – u některých programů je potřeba vytisknout z portálu DAAD tzv. „Bewerbungszusammenfassung“ a poslat je poštou na místo podání žádostí. Řiďte se prosím údaji v textu s podmínkami ke konkrétnímu stipendijnímu programu v záložce „Bewerbungsverfahren“ a předepsanou přihlašovací lhůtou. Toto platí pro elektronickou žádost i pro poslání podkladů poštou (rozhoduje datum poštovního razítka). Navíc je třeba – pokud je to v textu požadováno – odevzdat poštou doporučující dopis, popř. dopisy.

Doporučující dopisy by měli psát vysokoškolští učitelé s titulem min. Ph.D. nebo CSc., kteří mohou dát odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou Vaše studijní výsledky?
 • Jak Vás lze charakterizovat po odborné a osobní stránce?
 • Je Váš studijní/výzkumný záměr dobře naplánovaný, proveditelný a relevantní?
 • Jaký význam má stipendium pro Vaši vědeckou a pracovní kariéru?

Informujte se prosím v textu s podmínkami ke stipendijnímu programu, jak v systému vygenerovat formulář doporučujícího dopisu a jak je třeba doporučení odevzdat.

Pokud není v textu s podmínkami ke stipendijnímu programu uvedeno jinak, můžete žádost odevzdat v němčině nebo v angličtině. Pozor – podklady, které nejsou v němčině nebo v angličtině, je potřeba (nechat) přeložit. Překlady přiložené k žádosti nemusí být ověřené a můžete si je vyhotovit sami.

Jaký jazykový doklad je případně pro konkrétní žádost potřeba, je upraveno v části „Bewerbungsverfahren“ textu s podmínkami příslušného stipendijního programu.

Ne, v první fázi ne. DAAD si však vyhrazuje právo požadovat ověřené podklady v případě přidělení stipendia.

5. Výběrové řízení

Žádosti posuzuje nezávislá výběrová komise. Tato komise se může skládat z tuzemských a/nebo německých vysokoškolských učitelů, z vědců, jakož i z lektorů DAAD. V závislosti na stipendijním programu a místních poměrech se navíc konají osobní pohovory s nejlepšími uchazeči. O výsledcích výběrového řízení rozhoduje v závislosti na stipendijním programu buď výběrová komise přímo na místě nebo – v případě dvoukolového výběrového řízení – další nezávislá komise v Německu složená z vědeckých pracovníků. Pracovníci DAAD nemají hlasovací právo.

 1. Kvalita studijního/výzkumného záměru
  • u studijních a výzkumných pobytů: přesvědčivý a dobře připravený plán
  • u strukturovaných studijních programů a jazykových nebo odborných kurzů: dobře odůvodněná volba kurzu podložená motivačním dopisem
 2. Studijní výsledky

V závislosti na stipendijním programu mohou být důležitá další kritéria, např. jazykové znalosti. Co platí pro Váš stipendijní program, se dočtete v textu s podmínkami ke konkrétnímu stipendijnímu programu.

6. Stipendium

Výše stipendia se řídí akademickou kvalifikací stipendistů a konkrétním stipendijním programem. Obvykle činí částka 850 Euro pro stipendisty v navazujícím magisterském studiu a 1.200 Euro pro doktorandy a Ph.D. (postdocs). Sazby pro vysokoškolské učitele jsou obvykle následující: 2.000 Euro pro asistenty a docenty a 2.150 Euro pro profesory. Přehled dalších možných stipendijních dávek najdete vždy v textu s podmínkami ke konkrétnímu stipendijnímu programu v databázi stipendií: Stipendiendatenbank.

DAAD poskytuje příspěvek na cestovní náklady.

Za určitých předpokladů DAAD poskytuje příspěvky na manžela/manželku, příspěvky na děti a příspěvky na pojištění manžela/manželky a dětí. U stipendií v délce více než 6 měsíců najdete informaci o tom, zda se s příspěvky pro příbuzné počítá, v textu s podmínkami ke stipendijnímu programu. Je-li doba podpory kratší než 6 měsíců, neposkytují se na příbuzné žádné finanční příspěvky.

Stipendisté a jejich rodinní příslušníci musí mít od prvního dne po celou dobu pobytu v Německu uzavřeno zdravotní pojištění. U mnoha stipendijních programů je pojištění součástí stipendia. Přečtěte si v textu ke stipendijnímu programu pod záložkou „Stipendienleistungen“, zda se to vámi vybraného stipendia týká. Pokud Váš vybraný program žádné pojištění nenabízí, můžete za určitých podmínek přes DAAD uzavřít výhodné zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu – Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung. Pokud byste měli k pojištění ještě nějaké otázky, můžete se obrátit na oddělení pojištění DAAD – Versicherungsstelle des DAAD na adrese versicherungsstelle@daad.de nebo na telefonu (+49) 228/882-8770.

Stipendisté, kteří chtějí během stipendia při studiu pracovat, tedy provádět vedlejší pracovní činnost oproti finančnímu ohodnocení, potřebují v každém případě souhlas DAAD. Navíc je potřeba, aby danou pracovní činnost podpořil školitel stipendisty nebo koordinátor studijního programu. DAAD přezkoumá, zda je pracovní činnost se stipendiem slučitelná. Vedlejší příjmy nad 450 Euro brutto měsíčně se od měsíční stipendijní částky odečítají.

Další stipendium od zahraniční organizace do 450 Euro se od stipendia DAAD neodečítá. Pokud je toto stipendium vyšší, odečte se částka, která převyšuje 450 Euro, od měsíční částky stipendia DAAD.

 • DAAD za své stipendisty z principu studijní poplatky neplatí. Tedy i jako stipendista DAAD musíte dát pozor na to, zda Vámi vybraná škola v Německu studijní poplatky vybírá.
 • Obecně se v Německu studijní poplatky nevybírají, studium však není vždy na všech školách automaticky zdarma. Ve spolkové zemi Bádensko-Würtemmbersko musí zahraniční studenti ze zemí mimo EU a mimo EHS (v bakalářském a magisterském stupni studia) na státních vysokých školách platit poplatky ve výši 1.500 Euro za semestr. Kromě toho mohou studijní poplatky vybírat soukromé vysoké školy ve všech spolkových zemích. Tyto poplatky jsou v různé výši. Státní a soukromé vysoké školy ve všech zemích vybírají zpravidla poplatky za tzv. „weiterbildende Masterstudiengänge“, které už často vyžadují nějakou pracovní zkušenost nebo vedou k určité další kvalifikaci. K těmto studijním programům patří např. studijní programy LL.M. pro právníky. Tam se někdy vybírají velmi vysoké studijní poplatky, o kterých byste se měli dopředu přesně informovat.

Inzeráty německých vysokých škol

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Více

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Více

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Více
1/4

Kontakt

Screenshot mapy s označením sídla DAAD