Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku

               
          


Aktuální informace o stipendijních programech na akademický rok 2018/2019 naleznete na webu www.daad.de a www.funding-guide.de.

 

Zde najdete aktuální leták s nabídkou stipendií DAAD pro Českou republiku.

Termín a místo odevzdání přihlášky

 

UZÁVĚRKY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STIPENDIA DAAD PRO JEDNOTLIVCE:

 

30. září 2017 pro program Studujní stipendia pro ARCHITEKTY

31. října 2017 pro program Studujní stipendia pro umělce - obory HUDBA a SCÉNICKÉ UMĚNÍ

 


15. listopadu 2017 pro programy: 

Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsíců7-10 měsíců

Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
Nová pozvání pro bývalé stipendisty
Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oborech architektura a umění
Bilaterální výměna vědců


30. listopadu 2017 pro program Studujní stipendia pro umělce - obory VÝTVARNÉ UMĚNÍ, DESIGN/VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE, FILM

 

1. prosince 2017 pro program Stipendia umožňující účast na letním kurzu


 

1. května 2018 pro programy:
 

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsíců
Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oborech architektura a umění
Bilaterální výměna vědců

 


PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA:


1)  ODEVZDAT ELEKTRONICKY DO PORTÁLU DAAD - K portálu DAAD se uchazeči dostanou přes databázi stipendií na adreswww.funding-guide.de poté, co si vyberou vhodný stipendijní program. Přístup k portálu je pod zelenou záložkou 'Bewerbung einreichen/Submitting an application' vprovo nahoře.

 

2a) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU Akademické informační agentury - platí pro uchazeče z veřejných VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. Podatelna pro osobní doručení žádostí DZS agentury AIA by měla být otevřena 9:00-15:00. Aktuální informace naleznete na www.dzs.cz

 

2b) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU IC DAAD Praha - platí pro uchazeče ze soukromých VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

2c) DORUČIT POŠTOU NA ADRESU referátu ST21 v centrále DAAD v Bonnu - platí pro VŠECHNY uchazeče o program DAAD Studijní stipendia pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

!!! ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM V DATABÁZI www.funding-guide.de.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE INFORMUJTE U PRACOVNÍKŮ IC DAAD PRAHA.

 

!!! POZOR - Uchazeče o stipendia DAAD, kteří jsou studenty nebo absolventy soukromých vysokých škol v ČR, prosíme, aby tištěné podklady k žádosti neodevzdávali AIA DZS, ale přímo v IC DAAD Praha (lze doručit poštou nebo přinést osobně).

 

Kontakt na místo odevzdání tištěné verze žádostí (vyjma uchazečů ze soukromých škol a uchazečů o Studijní stipendia pro umělce a architekty):

Dům zahraniční spolupráce
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:

paní Karla Benešová

Tel.: 221 850 504
E-mail: aia@dzs.cz

web: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

!!! PRO VŠECHNY ŽÁDOSTI O STIPENDIA DAAD, KTERÉ SE ODEVZDÁVAJÍ V AIA DZS, platí povinnost zaregistrovat se pomocí formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia u Akademické informační agentury  - viz http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/Výše zmíněný formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte v JEDNOM VYHOTOVENÍ k podkladům, které odevzdáte v papírové podobě Akademické informační agentuře. 

 

Důležité pokyny k žádosti o stipendium

 

 

Při přípravě žádosti postupujte podle pokynů uvedených V PODMÍNKÁCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH STIPENDIJÍCH PROGRAMŮ V DATABÁZI www.funding-guide.de. Další doporučení k přípravě žádosti najdete na těchto stránkách.

 

Pozorně si přečtěte i odpovědi na často kladené otázky týkající se přípravy žádosti o stipendium:


FAQs v němčině ke stažení zde

FAQs v angličtině ke stažení zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako doklad znalostí NĚMČINY může uchazeč o stipendium předložit test onSET - Deutsch

Jako doklad znalostí ANGLIČTINY může uchazeč o stipendium předložit test onSET - English

Testy onSET - Deutsch a onSET - English je možné složit u lektorů DAAD. Termíny testů se vypisují v období před uzávěrkami odevzdávání žádostí, čili na jaře (v měsíci dubnu) a na podzim (v září, říjnu a listopadu) každého kalendářního roku. Absolvování testu je pro uchazeče o stipendium DAAD bezplatné. Podobný test si mohou uchazeči předem vyzkoušet na internetových stránkách www.deutsch-als-fremdsprache.de (vlevo v nabídce: 'Deutschtest') a na www.onset.de (Beispieltest - test nanečisto z němčiny a angličtiny)

K absolvování testu je třeba zaregistrovat se na webovém portálu www.onset.de.
 

Instrukce pro registraci k testu onSET-Deutsch a onSET-English v Praze ke stažení zde
 

K rezervaci konkrétního termínu je třeba požádat na adrese onset.praha@daad.cz o číselný kód TAN.

E-mailovou žádost o TAN pro Prahu zasílejte pouze JEDNOU - vyčkejte prosím na odpověď. Společně s kódem TAN obdržíte informaci o místě konání testů.

 

POZOR - adresa onset.praha@daad.cz je určena pouze pro přidělování číselného kódu TAN. Jakékoli další dotazy týkající se stipendií DAAD prosím směřujte na info@daad.cz.


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 Uchazeči o stipendium musí dbát na úplnost a čitelnost podkladů k žádosti o stipendium. Podklady je třeba odevzdat v německém nebo anglickém jazyce.

!!! U kategorie 'Stipendia umožňující zahraničním studentům účast na letním kurzu' lze podat přihlášku pouze v německém jazyce! 


K žádostem o stipendium, které se odevzdávají v Praze, je nutno připojit vyplněný formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) - formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině, i v případě odevzdávání více sad stačí jedno vyhotovení).

Jsou-li požadovány doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z České republiky, musí tito pedagogové mít alespoň titul Ph.D. či CSc.

Veškeré podklady se odevzdávají jako sada vzájemně nijak nespojených, jednostranně potištěných listů formátu DIN A4 v rychlovazači. Viz obrázky zde a zde. Žádáme uchazeče, aby jednotlivé listy žádosti již nevkládali do průhledných závěsných desek!

Odborné komisi budou předkládány pouze úplné přihlášky splňující veškerá formální kritéria.

Případné dotazy týkající se podání přihlášky Vám rádi zodpoví pracovníci Informačního centra DAAD v Praze a lektoři DAAD působící v České republice.

Další informace na internetu

Kompletní informace o jednotlivých programech v německém a anglickém  jazyce najdete v databance stipendií www.funding-guide.de.

 

Při zpracovávání žádosti o stipendium doporučujeme čerpat z doporučení centrály DAAD - naleznete ZDE

a z odpovědí na nejčastější dotazy při přípravě žádostí o stipendia DAAD - naleznete ZDE.

Na výše uvedených odkazech naleznete v německém a anglickém jazyce podrobné informace k podmínkám podání žádostí o stipendia DAAD.


Viz také stránky Akademické informační agentury http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ – Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv – Harmonogram uzávěrek v průběhu akademického roku – Německo DAAD.

Průběh výběrového řízení

První kolo výběru (předvýběr) probíhá v Praze bez osobní účasti uchazečů. Předvýběr provádí smíšená česko-německá komise. 

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole, postoupí do užšího výběru, který se koná v březnu v Bonnu, a to opět bez osobní účasti uchazečů. 


Výjimku představují Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů:


Konečný výběr probíhá obvykle na začátku kalendářního roku v Praze (leden/únor) na základě osobního pohovoru s uchazeči.