logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Programy partnerství mezi českými a německými vysokými školami a výzkumnými instituty


Ostpartnerschaften - partnerství s východní Evropou

Cílem tohoto programu je podpora partnerství mezi německými vysokými školami a vysokými školami ve střední, východní a jižní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu.
 
Předpoklady získání podpory:
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi rektory daných vysokých škol.

Podpora:
Německé vysoké škole je poskytnuta finanční podpora na dobu 3 let. Ve 3. roce konání projektu získají vysoké školy možnost, aby podaly novou žádost na další časový úsek. Podmínkou je výměna zahraničních a německých vysokoškolských učitelů, vědců, studentů a absolventů. Německým účastníkům hradí DAAD cestovní náklady. Zahraničním účastníkům hradí DAAD náklady spojené s pobytem. Personální a věcné náklady nemohou být dotovány.

Bližší informace a kontaktní údaje najdete na centrálních internetových stránkách DAAD (Informationen für deutsche Hochschulen - Austausch und Kooperation - Hochschulmanagement und Institution Building).
 

Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) - partnerství institutů germanistiky

Program Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) je smysluplným doplněním běžných instrumentů organizace DAAD k podpoře německého jazyka ve střední, východní a jižní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu. Na základě dlouhodobé spolupráce institutů a kateder německého jazyka přispívá k:

 • modernizaci výuky a vývoje moderního curricula na katedrách germanistiky popř. německého jazyka na zahraničních vysokých školách
 • podpoře mladých vědců na katedrách pomocí společného vedení doktorandských prací a habilitací
 • podpoře zahraničních studentů prostřednictvím semestrálních stipendií nebo krátkodobých stipendií k napsání diplomové práce na partnerské vysoké škole
 • vypracování moderních výukových materiálů pro vlastní institut a jiné univerzity
 • kooperaci výzkumu pomocí podpory společných výzkumných projektů


žádost o podporu může podat německý profesor, na jehož institutu popř. katedře je možné realizovat výše uvedené cíle. Žádosti nemohou podávat přímo instituty germanistiky vysokých škol z partnerských zemí střední, východní a jižní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. 

Bližší informace a kontaktní údaje najdete na centrálních internetových stránkách DAAD, (Informationen für deutsche Hochschulen - Austausch und Kooperation - Deutsche Sprache fördern).

Go East - program na podporu studia ve východní Evropě

V létě roku 2002 vznikla za pomoci dodatečných prostředků Spolkového mimisterstva pro vzdělávání a výzkum BMBF iniciativa Go East, která si klade za cíl vzbudit u německých studentů a absolventů vysokých škol zájem o studijní pobyt v zemích střední, východní a jižní Evropy a zemích bývalého Sovětského svazu.
Tyto prostředky jsou používány na:

 • zlepšení informací o možnostech studia a výzkumu v tomto regionu
 • poskytnutí dodatečných stipendií kvalitním uchazečům
 • další rozvíjení již existujících partnerství a spolupráci mezi německými vysokými školami a vysokými školami v tomto regionu pomocí zvláštních podpor.


žádost o podporu může podat vedoucí projektu či zahraniční oddělení (Akademischer Auslandsamt) německé vysoké školy, která uzavřela ujednání o spolupráci a partnerství s vysokou školou v daném regionu.
V rámci zvláštních podpor (Sonderausschreibung) programu Go East mohou o stipendia a příspěvky na cestu žádat němečtí studenti a absolventi vysokých škol na:

 

 • studijní a výzkumné pobyty na partnerských vysokých školách v regionu
 • účast na odborných seminářích (např. letní školy) na partnerských vysokých školách v regionu
 • účast na intenzivních jazykových kurzech v cílové zemi nebo v Německu, které slouží k přípravě na studijní nebo výzkumný pobyt.

Další informace a kontaktní údaje najdete na centrálních stránkách DAAD (Informationen für deutsche Hochschulen - Austausch und Kooperation - Mobilität und Partnerschaft) a na internetové stránce Go East.
 

 

Program podpory společných projektů (PPP-Program)

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů.

Podmínkou odevzdání přihlášky je konkrétní vědecký a výzkumný projekt, na kterém se podílejí vědci z obou zemí. V žádosti by měl být podrobně uveden cíl projektu (oblast, přínos, dosažitelné cíle) s ohledem na aspekt česko-německé spolupráce.

Termín odevzdání přihlášky pro nové uchazeče je 31. 7. (rozhoduje datum poštovního razítka). Stipendium je možné čerpat od 1. 1. následujícího roku.

V rámci programu jsou financovány náklady spojené s cestou a pobytem za účelem spolupráce českých a německých vědců. Nárok na podporu mají pouze ti, kdo čerpají stipendium na cestu a pobyt spojené s výměnou zúčastněných vědců, absolventů vysokých škol, diplomantů (pouze v případě, že je jejich diplomová práce součástí projektu).

Délka trvání podpory česko-německého projektu je dva roky. Finanční podpora ve druhém roce je podmíněna dosaženými výsledky v roce prvním.

Zástupci projektu z české a německé strany podávají přihlášky na níže uvedená pracoviště. Přihláška musí obsahovat popis společného projektu, nestačí jen část projektu prováděná v jedné zemi. Obsah obou přihlášek musí být identický. 

Kontaktní osoba v centrále DAAD:

Tobias Hill
Referát P33
Kennedyalee 50
53175 Bonn
Německo

e-mail: hill@daad.de
tel.: +49 228 882 490  

Kontaktní osoba v AV ČR:

Karolína Rachačová, M.A.
Kancelář Akademie věd ČR
Odbor mezinárodní spolupráce (OMS)
Národní 3
117 20 Praha 1

e-mail: rachacova@kav.cas.cz
tel.: +420 221 403 417
 

Další informace najdete na www.daad.de/ppp - Ausschreibungen

Programy EU

Evropská unie nabízí řadu stipendijních programů na podporu spolupráce vysokých škol a zintenzivnení mobility studentů, absolventů vysokých škol a vědců. DAAD poskytuje informační a poradenskou činnost jako národní agentura popř. zprostředkovatel vysokoškolských programů SOKRATES a LEONARDO DA VINCI, dále také programu TEMPUS a jiných programů EU (Drittlandprogramme). Další informace najdete na eu.daad.de.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 


 

 

 

www.btha.de


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.
 

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.


BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.


Pro uchazeče z České republiky vypisuje BTHA tyto stipendijní programy:
 

stipendia BTHA na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku

stipendia BTHA na podporu vysokoškolských projektů

stipendia BTHA na podporu mobility

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite